Privacybeleid

Privacyverklaring 

Begrafenisonderneming Van Holland, gevestigd aan de Schaepmanstraat 5, 6741 WS te Lunteren is een dienstverlenend bedrijf in het verzorgen van begrafenissen. Zij draagt verantwoording voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit document wordt beschreven.  

U kunt ons bereiken via het postadres Schaepmanstraat 5, 6741 WS te Lunteren, via de website of via telefoonnummer 0318-484744. Wanneer u specifieke vragen heeft over gegevensbescherming van persoonsgegevens, vraagt u dan naar Jacob van Holland. 

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Begrafenisonderneming Van Holland  verwerkt zijn persoonsgegevens die men zelf, al dan niet op ons verzoek, aan ons verstrekt. Dit doen we op basis van een wederkerige relatie waarbij het doel is om uitvoering te geven aan onze (beoogde) overeenkomsten. Uiteraard ook om onze aan wettelijke verplichtingen van overheidswege te voldoen, maar dat komt hier verder niet aan de orde.  

De website www.vanhollandbegrafenis.nl plaatst geen cookies en verzameld geen gegevens behalve wanneer de gebruiker deze bewust via het contactformulier verstrekt. 

Begrafenisonderneming Van Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de tabel verderop vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

Begrafenisonderneming Van Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: aangifte van overlijden, overschrijving of aanvraag voor grafrechten bij de begraafplaatsen, facturering. Daarnaast dienen de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de door u gewenste diensten. In de tabel hieronder wordt dit gespecificeerd. Tevens wordt de bewaartermijn van de gegevens en de verantwoordelijke partij benoemd. 

Doel:                           Uitvoering van de dienstverlening

Type gegevens:             NAW, telefoonnummers, emailadres, BSN                    

Bewaartermijn:            Tot einde van relatie                 

Verantwoordelijke:      Begrafenisonderneming Van Holland   

Delen van persoonsgegevens met derden:

Begrafenisonderneming Van Holland verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens versturen naar ons postadres of het bij u bekende e-mailadres van Begrafenisonderneming Van Holland. Ook een intrekking van een eventuele eerder gegeven toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u op deze wijze kenbaar maken. Om er zeker van te zijn dat verzoeken tot inzage of aanpassing door uzelf worden gedaan, vragen wij u het dusdanig kenbaar te maken dat er geen twijfel over uw identiteit kan bestaan. Een verzoek door een derde of een telefoontje is in dit geval absoluut onvoldoende. We reageren zo mogelijk binnen twee werkdagen op een dergelijk verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze klacht kan via de url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (keuze: TIP ONS) worden doorgegeven. 

Wijze van bescherming van persoonsgegevens:

Begrafenisonderneming Van Holland neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Begrafenisonderneming Van Holland op de eerder genoemde wijzen. Encryptie en versleuteling vormen een onderdeel van de bescherming van uw gegevens.